TVIS forbereder vekslerudvidelse

Indsendt af lja@tvis.net den 7. juni 2017, kl. 14:28
Kategori: 

TVIS’ ledningsnet består blandt andet af 29 veksleranlæg på strækningen, som udnytter overskudsvarmens kapacitet til fulde. TVIS har lavet en opgørelse over de 29 veksleranlægs effekt og kapacitet i transmissionssystemet, og den viser, at antallet af fuldlasttimer i flere tilfælde ligger i den høje ende, derfor kan flere veksleranlæg have en forholdsvis ringe reservekapacitet. TVIS vurderer med jævne mellemrum, om belastningen på de enkelte vekslere er hensigtsmæssig.

Den generelle erfaring er, at antallet af fuldlasttimer for tilsvarende anlæg normalt vil ligge i størrelsesordenen 3100 fuldlasttimer pr. år. I en vurdering foretaget i 2016 forventer TVIS, at det retningsgivende fuldlasttimeantal er 10 – 20 % højere i TVIS, det vil sige 3400 – 3700 fuldlasttimer.
Det skyldes ikke nødvendigvis en generel forhøjet udnyttelse af veksleranlæggene, men afspejler nærmere lokale varmebehov, der er større end forventet. TVIS’ prognoser viser, at efterspørgsel på varme vil stige, hvilket vil kræve højere kapacitet på flere veksleranlæg.

I flere områder er der i spidslastsituationer leveret højere effekt til området end veksleren har kunnet levere, derfor er der kørt med kedeldrift. Særligt i seks områder er der i perioden 2012-2015 leveret højere effekt, end der er kapacitet på veksleren. Det er områder, hvor der allerede i dag kan være behov for en udvidelse af vekslerkapaciteten.

Ensartede principper for vekslerudvidelse
Sammen med fjernvarmeselskaberne har TVIS forberedt vilkårene for udvidelse af veksleranlæggenes kapacitet i fremtiden, da vores prognoser viser, at det bliver nødvendigt. For at sikre ensartede principper for den fremtidige justering af vekslerkapaciteter, vil eventuelle tilpasninger ske efter overordnede principper for at have klare retningslinjer fremover. TVIS rekvirerer installation af ekstra vekslerkapacitet, når der viser sig et behov. Behov vurderes ud fra prognosen for effektbehov på fem års sigt.

Øget efterspørgsel, øget effekt
Varmeplan TVIS, som er analysegrundlaget for Grøn Roadmap, beskriver et forventet forøget varmebehov i fremtiden. TVIS undersøger, hvilke muligheder der er for at øge kapaciteten for varmeleverance gennem varmeveksleranlæggene. Varmebehovet i de fire ejerkommuner stiger, og prognoserne viser, at der vil komme flere forbrugere i takt med gaskonvertering og nybyggeri.

Overordnet set vil varmebehovet og energieffektiviseringer, som byggerenovering, udligne hinanden, men forbrugerantallet er steget og vil stige, hvilket giver et behov for øget varmekapacitet lokalt.
TVIS er forpligtet til at levere tilstrækkelig varme til at dække behovet i TVIS’ ejerkommuner, men højst op til 6.080 TJ om året, men på grund af en øget efterspørgsel på fjernvarme, er den begrænsning i TVIS’ vedtægter efterhånden for lav. TVIS’ transmissionsnet distribuerer i dag varme ud til, hvad der svarer til 83.000 husstandes forbrug.